All activities now available in Welsh!

As you may have seen in our last newsletter of 2018, we hinted at some big news coming soon. We are delighted to announce that the beginning of 2019 for us marks:

 A new year and a new language - blwyddyn newydd ac iaith newydd!

 

All of our activities on the activities page (Discover > Activities) for teachers and students have been translated into Welsh, these can be found on the Gweithgareddau page (Discover > Gweithgareddau)!

Mae ein holl weithgareddau ar y dudalen 'activities' (Discover > Activities) ar gyfer athrawon a disgyblion wedi cael eu cyfiethu i'r iaith Gymraeg, mae'r rhain i'w weld ar y dudalen Gweithgareddau (Discover > Gweithgareddau)! 

 

Our goal is always to reach pupils of all backgrounds and provide the best quality resources; with the expansion into a new and extremely important language we hope to fulfill that goal and provide access to the NSO for even more pupils in the UK.

As always, the activities come with full lesson plans, data files, information sheets and all of the resources you need to deliver the lesson.

Ein nod trwy’r amser yw estyn allan at ddisgyblion o bob cefndir i ddarparu'r adnoddau o ansawdd gorau; gyda’r ehangiad i mewn i iaith newydd ac yn hynod o bwysig, rydyn ni’n gobeithio gyflawni'r' nod yma i cynnig mynediad i’r NSO i hyd yn oed mwy o ddisgyblion ac athrawon yn y Deyrnas Unedig.

Fel bob amser, mae’r gweithgareddau yn dod gyda chynlluniau gwersi cyflawn, ffeiliau data, taflenni gwybodaeth a phob un o'r adnoddau sydd eu hangen i gyflwyno'r wers!

We truly hope you find these resources useful if you are wishing to teach and learn using the Welsh medium. Any questions regarding the new activities, please feel free to get in touch using the message board.

Rydyn ni'n wirioneddol yn gobeithio bod yr adnoddau newydd yn ddefnyddiol os rydych chi'n dymuno dysgu gan ddefnyddio'r cyfrwng Cymraeg. Unrhyw gwestiynau ynghlych y gweithgareddau newydd, mae croeso i chi gysylltu â ni gan ddefnyddio'r bwrdd negeseuon.

NSO